Alojz Bomba (SK)

Alojz Bomba (SK)

Prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach.   Podieľal sa na založení a budovaní Laboratória gnotobiológie a chorôb mláďat, jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku.

Od roku 2006 je prednostom Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie kolektív, ktorého dlhodobý výskumný program je zameraný na štúdium úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možnosti jej modulácie v ich prevencii a terapii. Bol zodpovedným riešiteľom partnera konzorcia medzinárodného projektu 6. Rámcového programu EÚ „Plants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feeds“, ktorého koordinátorom bol Dr. R. J. Wallace z Rowett Research Institute v Aberdeene, UK. V rokoch 2000 – 2015 bol prezidentom Medzinárodnej konferencie o probiotikách a prebiotikách (IPC) a v súčasnosti je predsedom jej organizačného výboru. Ústav mikrobiológie a imunológie I. I. Mečnikova Ukrajinskej akadémie lekárskych vied mu v roku 2012 udelil čestný titul “Honored Professeur”.  V roku 2015 získal MVDr. Alojz Bomba, DrSc. spolu s MVDr. Ladislavom Strojným, PhD. cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi.

Presnáška: Nové trendy v oblasti personalizovanej medicíny – modulácia črevnej mikrobioty v prevencii a terapii chronických chorôb

Anotácia

Črevná mikrobiota zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v regulácii fyziologických funkcií organizmu, pri podpore zdravia a v prevencii chorôb. Dysbióza črevnej mikrobioty, ktorú charakterizujú zmeny v zložení, diverzite a funkciách črevnej mikrobioty vedie k pomaly progredujúcemu zápalu a metabolickým poruchám a zohráva významnú úlohu v patogenéze chronických chorôb. Súčasné poznatky potvrdzujú, že moduláciou črevnej mikrobioty využitím probiotík, prebiotík, naturálnych substancií a funkčných potravín by bolo možné znížiť zdravotné riziká v dôsledku chronických chorôb. Získanie nových poznatkov o mechanizmoch, ktorými mikrobiota pozitívne ovplyvňuje organizmus a úlohe dysbiózy v patogenéze chronických chorôb umožní vývoj nových preventívnych a terapeutických prostriedkov a možno očakávať, že v blízkej budúcnosti bude možné mnohé choroby nielen tráviaceho traktu, ale aj iných orgánových sústav liečiť využitím mikrobioty. Modulácia črevnej mikrobioty využitím nových metód na báze personalizovanej medicíny má potenciál umožniť efektívnu prevenciu a terapiu chronických chorôb.

New Models of Care

Alojz Bomba/Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/Nové trendy v oblasti personalizovanej medicíny – modulácia črevnej mikrobioty v prevencii a terapii chronických chorôb Ján Králik/HEALTHSPACEE.eu 16:25 – 16:45 Panelová diskusia

BIOMED HealthTech 1st Day
READ MORE