Jakub Žák (SK)

Lawyer, POLÁČEK & PARTNERS

EN
Jakub Žák works in the law firm POLÁČEK & PARTNERS, where he focuses on information society services, innovations and their legal regulation. His practice also includes litigation, construction law and renewable energy sources. He sees law as constantly evolving system which does not always manage to react on social changes. What he loves the most about the law is finding effective solutions to seemingly unsolvable situations. His aim is to find optimal solution that prevents complications and wins the dispute.

Jakub Žák graduated from the Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice in 2014, he took part in educational exchange in Krakow and Bucharest. At present, he is preparing for his PhD degree with a focus on investment construction and FIDIC Conditions of Contract.

 

SK
Jakub Žák pracuje v advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS , kde sa zameriava na problematiku služieb informačnej spoločnosti,  inovácií a ich regulácie. V praxi sa zaoberá aj riešením sporov, stavebníctvom a obnoviteľné zdroje energie. Právo chápe ako neustále sa vyvíjajúci systém, ktorý nie vždy stíha reagovať na spoločenské zmeny včas. Na práve ho najviac baví nachádzať efektívne riešenia zdanlivo neriešiteľných situácií. Jeho cieľom je nájsť optimálne riešenie, pri ktorom sa vyhnete komplikáciám, vyriešite problém a vyhráte spor.

Jakub Žák v roku 2014 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, absolvoval študijné pobyty v Krakowe a Bukurešti. V súčasnosti sa venuje doktorandskému štúdiu zameranému na investičnú výstavbu a zmluvné podmienky FIDIC.

Talks