Radoslav Mizera (SK)

Chief Innovation Officer , Solved

EN
Studied: Bratislava University of Economics

Topics: Smart Cities, Sustainable Energy, Electric Mobility, Virtual Collaboration, Digital Services, Design Thinking, Ecodesign

A cleantech enthusiast, in constant search of knowledge, walking through the rhythm of life…

Passion
My life has been about cleantech for the past 15 years, and even before that. Basically, I have dedicated my studies and work to this topic, as my biggest passion is to see the transformation of the human culture towards being nature sensitive and anticipative. Nature offers us the perfect design and it is our most important business partner, so let’s finally start working with her, creating the ultimate productivity and quality of life.

How did I become me?
When studying in Vienna, I attended the coolest courses in the area of environmental / ecological economics, climate change or innovations / regional development & competitiveness, which can drive the cleantech transformation. Being alumni member of Oikos (global student organization on promoting sustainability for students of economics and management), YES (Youth Encounter on Sustainability – network operated by such institutions as ETH Zürich, MIT or Tokyo University), BMW Foundation (selected as an young leader), DSA (Deutsche Schülerakademie network under the auspices of the President of Germany), GES+ 2016 participant (Global Entrepreneurship Summit organized under the auspices of the President of the USA, Barack Obama), The Bridge of Future between China and CEE, or as partner of Team Finland in Slovakia, I am more than eager to explore the world of cleantech.

The problems I solve
Now I am happy being an entrepreneur for the 4th year as Chief Innovation Officer at Solved – The Cleantech Company. Before that, I worked over 8 years as Finpro’s Global Industry Analyst specializing in cleantech markets. Besides active consulting done for the Finnish cleantech SMEs, I was also an active member of the Cleantech Finland team from its very beginning in 2008 – bringing it to the world of social / digital media and co-creating the digital tool Solved. From the industry point of view, I actively deal with questions & topics such as green ICT, sustainable energy and mobility systems, smart cities, etc. Besides my home – Slovakia – I have lived in the USA, China, Austria and my “second home” – Finland. I was also university lector, bachelor thesis supervisor and I liked it!

 

SK
Študoval: Ekonomická univerzita, Bratislava

Témy: Smart Cities, Udržateľná energia, Elektrická mobilita, Virtuálna spolupráca, Digitálne služby, Dizajnové myslenie, Ecodesign

Entuziazmus pre cleanteach, neustále hľadá nové vedomosti, necháva sa unášať vlnami života…

Vášeň
Môj život sa posledných 15 rokov točí iba okolo cleantech a dokonca sa to začalo celé ešte oveľa skôr. Už a štúdium a prácu som zasvätil tejto téme a mojou najväčšou vášňou je byť svedkom premeny ľudskej kultúry na kultúru citlivú a prezieravú voči prírode. Príroda nám ponúka perfektný dizajn a je skoro takmer naším obchodným partnerom, tak s ňou konečne začnime spolupracovať, vytvárať maimálnu produktivitu a kvalitu života.

Ako som sa stal tým, kým som teraz?
Keď som študoval vo Viedni, navštevoval som tie najvychytenejšie kurzy v oblasti životného prostredia/ekologickej ekonomiky, zmeny klímy a inovácii/regionálny rozvoj & konkurencieschopnosť, ktoré sú hnacím motorom transformácie cleantech. Ako absolvent Oikos (svetová študentská organizácia na podporu udržateľnosti pre študentov ekonomiky a manažmentu), YES (Youth Encounter on Sustainability – sieť podporovaná inštitúciami ako ETH Zürich, MIT alebo Tokyo University), BMW Foundation (vybraný ako mladý leader), DSA (Deutsche Schülerakademie – sieť pod záštitou prezidenta Nemecka), člen GES+ 2016 (Global Entrepreneurship Summit organizovaný pod záštitou prezidenta Spojených štátov, Baracka Obamu), The Bridge of Future medzi Čínou a regiónom Strednej Európy, ako partner Team Finland na Slovensku, som viac ako odhodlaný objavovať svet cleantech do detailov.

Problémy, ktorým sa venujem
Aktuálne som šťastným podnikateľom už štvrtý rok ako Chief Innovation Officer v Solved – The Cleantech Company. Predtým som pracoval 8 rokov ako Finpro’s Global Industry Analyst, špecializoval som sa na cleantech trhy. Okrem aktívneho konzultingu pre fínske cleantech malé a stredné podniky, bol som takisto aktívnym členom Cleantech Finland tímu od úplného začiatku v roku 2008 – prinášali sme novinky pre svet sociálnych/digitálnych médií a spoluvytvárali digitálny nástroj Solved.

Z pohľadu odvetvia sa aktívne venujem aktuálnym otázkam a témam ako zelené ICT, udržateľná energia a systémy mobility, smart cities a podobne. Okrem môjho domova, ktorým je Slovensko – som žil v USA, Číne, Rakúsku a mojom „druhom domove” – Fínsku. Pôsobil som takisto ako univerzitný prednášajúci, konzultant diplomovej práce a veľmi sa mi to páčilo!

Talks